Over

www.Hartenkracht.nl

 

 

.

 

ROEL: Regie Over Eigen Leven.

 

Kwaliteit van bestaan:

 

In de huidige zorg en dienstverlening een belangrijk visiethema.

De domeinen van Kwaliteit van bestaan omvatten samen het hele leven en geven een beeld waaraan

te voldoen om een kwalitatief volwaardig bestaan te leiden.

Deze domeingen gelden voor iedereen, met of zonder aandoening of beperking.

De in Nederland veel gebruikte omschrijving in acht domeinen is afkomstig van

de Amerikaan Robert Shalock, belangrijk grondlegger van deze visie.

 

Hart&Kracht: Gebruikt de driedeling: Welbevinden, Ontplooiing en Participatie.

 

Hart&Kracht: Richt zich alleen op Support binnen het domein van Welbevinden, lichamelijk en psychisch/emotioneel.

 

Lichamelijk welbevinden:

Een belangrijke basis om je goed te voelen en optimaal te kunnen functioneren.

Het gaat hierbij om gezondheid, hoe kan je je lichaam voeden naar meest vitale staat?

Algemene dagelijkse lichaamsverzorging/zelfverzorging, medische zorg, mobiliteit en goede balans tussen

lichamelijke inspanning/ activiteiten ontspanning.

 

Psychisch/Emotioneel welbevinden:

Je vrij en veilig voelen, met respect behandeld worden en je leven kunnen leiden op de manier zoals jij dit wilt.

Stemming(plezier hebben in de dingen die je doet in het leven), tevredenheid, een positief zelfbeeld

en ook de sfeer in je directe omgeving die van invloed kan zijn op je stemming, vrij van stress.

 

Hart&Kracht: Onderschrijft de *voorwaarden om de kwaliteit van bestaan te waarborgen zoals bedoeld voor

zorgverleners en zorgverlenende organisaties.

 

*Omschreven Voorwaarden:

• Zorgafspraken en ondersteuningsplan: Komen tot stand in samenspraak met de cliënt (en zo nodig met een wettelijk vertegenwoordiger); afspraken worden door zorgverlener en de cliënt nagekomen/uitgevoerd en geëvalueerd.

• Cliëntveiligheid: Zorgverlenende organisatie neemt maatregelen om veiligheid (fysiek, sociaal en emotioneel)

te waarborgen en te toetsen volgens adviesregels HKZ,

(Harmonisatie Kwaliteit Zorg) voor kleine ondernemingen in de gezondheidzorg.

• Kwaliteit van medewerkers en organisatie: Doorlopende aandacht voor attitude,

bejegening en handelen. Scholing, coaching en regelmatige voortgangsgesprekken.

• Samenhang in zorg en ondersteuning: Onderlinge communicatie en afstemming tussen zorgverlenende organisatie en Hart&Kracht is essentieel. Het gaat hierbij zowel om collegiale communicatie als om communicatie en afstemming met de cliënt. De samenhang in de ondersteuning komt tot stand in samenspraak met de cliënt.

 

Hart&Kracht: Support jouw Selfhealing Project en de vrijheid om je Eigen Zorgverlener te kiezen.

Regulier, complementair, alternatief, experimenteel, alles wat goed voelt voor jou om je doel te halen.

 

Hart& Kracht: Heeft als doel bij te dragen aan het verbeteren van de persoonlijke

kwaliteit van bestaan, en biedt vraaggericht Supportcoaching&Begeleiding aan.